Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, w celu odbioru newslettera dotyczącego aktualnych działań Międzynarodowego Domu Spotkań w Nasutowie. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, ul. 3 Maja 18/5A, 20-078 Lublin. Zgoda obejmuje takie formy użycia danych jak zamieszczenie w materiałach sprawozdawczych, archiwalnych i statystycznych Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach dotyczących ochrony, przetwarzania, powierzenia, sprostowania, usunięcia danych osobowych – w prostej i zrozumiałej formie. Wszystkie moje wątpliwości zostały mi wyjaśnione. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej „RODO”), informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, ul. 3 Maja 18/5A, 20-078 Lublin. Osobą nadzorującą prawidłowość przetwarzania Państwa danych – Inspektorem ochrony danych osobowych jest Prezes Zarządu Fundacji, z którą można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: eds@eds-fundacja.pl, lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora Danych.