Projekt "Międzynarodowy Dom Spotkań" w Nasutowie ma na celu promowanie nawiązywania kontaktów między społeczeństwami w Unii Europejskiej i poza nią, promowanie solidarności i zrozumienia międzykulturowego, upowszechnianie dziedzictwa narodowego Polaków i historii Polski. Aby jak najlepiej wypełniać wyżej wymienione cele powstała Rada Programowa oraz został powołany Zespół Ekspertów. Ich zadaniem jest omawianie i tworzenie oferty programowej dla przyszłych wymian międzynarodowych dla młodzieży organizowanych w ramach Międzynarodowego Domu Spotkań w Nasutowie. Utworzona przez Radę Programową oraz Zespół Ekspertów oferta programowa - spójna z celami projektu - będzie odpowiedzią potrzeby młodzieży, na ich wymagania i oczekiwania odnośnie wymian międzynarodowych.